WWF

Zmiany klimatu, zanieczyszczenie i presja człowieka pogłębiają kryzys różnorodności biologicznej Bałtyku. Wnioski z ostatniego raportu HELCOMu* potwierdzają, że ochrona naszego najbliższego morza to wspólne wyzwanie dla społeczności, instytucji i przedstawicieli biznesu. WWF Polska zaprasza przedsiębiorstwa działające na terenie Polski do zaangażowania w wyjątkowy projekt – Błękitny Patrol WWF. Systemowe, długofalowe działania tej inicjatywy udowodniło już swoją skuteczność w zakresie odbudowy populacji ptaków
i ssaków morskich.

Przedstawiciele biznesu wspierając Błękitny Patrol WWF będą mieli szansę realnie wpłynąć na stan otoczenia przyrodniczego wdrażając wewnątrz swoich organizacji dojrzałe podejście do ochrony bioróżnorodności. Zagadnienie to, w kontekście nowych regulacji i standardów raportowania, staje się istotnym wyzwaniem dla coraz większej liczby przedsiębiorstw. Eksperci WWF Polska mają ambicje rozwijać z partnerami ten projekt, edukować ich i wspierać firmy w raportowaniu i komunikacji.

„Trend pogłębiającego się kryzysu różnorodności biologicznej jest obserwowany na całym świecie. Od początku lat 70 straciliśmy prawie 70% populacji dziko żyjących gatunków. Utrata bioróżnorodności to również problem dotyczący ekosystemu Morza Bałtyckiego. Pod koniec października opublikowany został raport HELCOM o stanie Morza Bałtyckiego, które stoi w obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i degradacją różnorodności biologicznej. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia, ale także presja turystyki, mają negatywny wpływ na ten ekosystem, prowadząc do pogorszenia jego ogólnego stanu. Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej przynoszą regionalne efekty w tych częściach Morza Bałtyckiego, w których zostały wdrożone” – mówi  Mirosław Proppé prezes Fundacji WWF Polska.

HELCOM przygotował całościową ocenę stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego HOLAS 3 za lata 2016-2021 i przedstawił główne wnioski z niej płynące. Z badania wynika, że wdrożenie środków regionalnych ma pozytywny wpływ na środowisko, a duże znaczenie ma zarządzanie oparte na ekosystemie i zmianach transformacyjnych w różnych sektorach społeczno-gospodarczych, oddziałujących na środowisko Morza Bałtyckiego. Jak szacuje HELCOM, osiągnięcie dobrego stanu środowiska w krajowych wodach morskich do 2040 r. będzie warte 5,6 mld euro rocznie dla mieszkańców Morza Bałtyckiego.

WWF

Ochrona Morza Bałtyckiego jest jednym z obszarów, w który Fundacja WWF jest szczególnie zaangażowana. Błękitny Patrol WWF umożliwia zaangażowanie społeczności lokalnej w ochronę przyrody w ramach wolontariatu, ale do efektywnego funkcjonowania potrzebuje także współpracy partnerów ze świata biznesu. Dzięki takiej współpracy firmy otrzymują liczne możliwości działań edukacyjnych dla swoich pracowników oraz eksperckie wsparcie w wymagających aspektach dotyczących raportowania.

„Dzięki strategicznym partnerstwom z biznesem możliwe jest wsparcie działań przyrodniczych na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego, których roczny koszt to kilka mln zł. Chcemy współpracować ze świadomymi wyzwań środowiskowych firmami, ale również pokazać, że nawet te podmioty, które są w trakcie transformacji lub takie, które zdecydują się wspierać ochronę naszego morza przy zaangażowaniu mniejszych środków, też mogą realnie wpłynąć na skuteczność prowadzonych działań i być częścią, tego ważnego i efektywnego projektu. Dzięki takiej współpracy firmy otrzymują także liczne możliwości działań edukacyjnych dla swoich pracowników oraz eksperckie wsparcie w wymagających aspektach dotyczących raportowania. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bioróżnorodność to jeden z najtrudniejszych aspektów z którymi firmy mierzą się chcąc spełnić nakładane na nich wymagania. Zamierzamy wspierać naszych partnerów w raportowaniu, udzielaniu informacji agencjom ratingowym oraz w coraz bardziej skomplikowanej komunikacji w ramach całego łańcuchów dostaw”  – mówi Mirosław Proppé prezes Fundacji WWF Polska.

Błękitny Patrol WWF angażuje blisko 200 wolontariuszy, którzy zamieszkują całe polskie wybrzeże Bałtyku i pomagają na co dzień fokom, morświnom i ptakom morskim, a także innym potrzebującym wsparcia zwierzętom. Ptaki morskie objęte działaniami wolontariuszy WWF to sieweczka obrożna, ostrygojad oraz rybitwy: rzeczna, białoczelna oraz czubata. Przez ostatnie 3,5 roku wolontariusze i liderzy Błękitnego Patrolu WWF interweniowali ponad 2600 razy, a na numer Błękitnego Telefonu Alarmowego wpłynęło ponad 2000 zgłoszeń. Na całej długości polskiego wybrzeża miało miejsce ponad 1600 interwencji w sprawie fok, odbyło się także ponad 900 patroli sieweczkowych związanych z czynną ochroną tego gatunku, czego efektem ochronione koszem zostały 193 lęgi sieweczek obrożnych. Oprócz działań terenowych równie istotne są podejmowane przez Błękitny Patrol WWF działania edukacyjne, które dotarły do niemal 15 tys. osób. (wydarzenia, pikniki, szkoły, warsztaty).

Błękitny Patrol WWF powstał w ramach projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce”, następnie działał w ramach akcji „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”. Od 2017  do 2020 r. kontynuował swoją aktywność w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”, zaś w latach 2020-2023 w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja”. Patrol współpracuje ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu oraz z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING.

*HELCOM – Komisja Helsińska – Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.


Może zainteresuje cię też: Odbudować przyrodę. Pokonać kryzys klimatyczny

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.